MUSIC
optimistic


Song information

Song: Optimism

Release date: January 10, 2020

Language: Mandarin

Genre: POP Pop


Lyrics: Zhou Jieying

write music: Zheng Jianhao

Arrangement: Yang Chaoyan (Malaysia)

Singing: Fandy Su


Go listen to music:COPYRIGHT © FANDY SU 欢子

fandy su欢子

MENU